Auteur Topic: Meet de BVNT2 bij kwaliteit met twee maten? De kwestie van het inzagerecht.  (gelezen 1655 keer)

Ad Appel

  • Newbie
  • *
  • Berichten: 33
    • Ad Appel Taaltrainingen
(Geplaatst namens en in overleg met Marc van der Schouw).

Zoals u weet is er de laatste tijd nogal veel te doen geweest rond het thema inzagerecht bij inburgeringsexamens. De BV NT2 heeft hier op 11 september jl. in Utrecht een studiedag aan gewijd. Tijdens deze bijeenkomst hebben een aantal docenten een lijst ondertekend ten gunste van het inzagerecht voor examenkandidaten inburgeringsexamen. Het gaat hier om een direct inzagerecht waarbij de kandidaat en, met diens toestemming, zijn NT2-docent het examen zelf kunnen inzien en niet het indirecte inzagerecht zoals dat bij de staatsexamens geldt op grond van art. 17 Staatsexamenreglement. 
Kosten
Het inzagerecht wordt geweigerd omdat het maken van nieuwe examens te duur zou zijn. Dit wordt tijdens deze studiedag door gastspreker Andringa gesteld aan het einde van zijn inleiding. Ik heb op 15 januari bij het congres van de PvdA twee moties ingediend om het inzagerecht te borgen. Beide moties zijn met een meerderheid van stemmen door het PvdA -congres op 15 januari 2015 aangenomen. Uit het AO van 22 januari jl. en de Kamerbrief van Minister Asscher d.d. 30 maart 2015 blijkt dat een examentje bij het bureau dat de aanbesteding heeft gekregen 120.000 euro ex BTW kost. Ik vraag mij af hoe deze idioot hoge kosten zijn samengesteld?
De minister weigert de moties dan ook uit te voeren, dit op grond van de kosten. Ik weet dat diverse politici gesproken hebben met de BVNT2 die heeft gepleit voor voorbeeldexamens. Inmiddels is er één voorbeeldexamen beschikbaar. Echter, een voorbeeldexamen is goed voor de voorbereiding, niet voor een foutenanalyse achteraf bij het werkelijke examen. Door deze hoge kosten is de examenbank voor inburgeringsexamens zeer klein (ik heb begrepen dat de gehele examenbank uit 4 examens bestaat).
BV NT2 en kwaliteit
De BVNT2 zegt voor inzagerecht te zijn (bij monde van Simon Verhallen hoewel zijn artikel Het betwijfelbare nut van inzagerecht in Les iets anders suggereert) Echter, hier gaat het om het indirecte inzagerecht via een derde. Voor direct inzagerecht heb ik de BVNT2 nog niet in actie gezien, terwijl veel leden/docenten NT2 juist dit inzagerecht zowel voor het inburgeringsexamen als het staatsexamen bepleiten. De BVNT2 pleit naar alle waarschijnlijkheid niet voor direct inzagerecht in verband met de hoge kosten, net zoals de minister. Deze examens zijn dan ook veel te duur, maar door een klunzige aanbesteding wordt de kwaliteit van het inburgeringstelsel wel geweld aangedaan. Niet dat de kwaliteit van de examens niet goed zou zijn, maar door een te kleine examenbank lekken toetsen snel uit en gaan op internet circuleren. Kandidaten onthouden nu eenmaal examenvragen.
De hoge kosten staan het ontwikkelen van meer examens in de weg. Het zou daarom, met name naar de belastingbetaler toe zeer wenselijk zijn dat er naar goedkopere alternatieven voor een ander type examen of hetzelfde examen wordt gezocht, een grote examenbank komt de kwaliteit ten goede. De BVNT2 heeft zich naar mijn weten nooit ingezet voor een andere betaalbare aanbesteding. Dit is verbazingwekkend daar de BVNT2 als hoofddoel heeft de kwaliteit van het NT2 te bevorderen (hetgeen ook blijkt uit de uitgebreide portfolio-eisen waaraan door de BVNT2 te certificeren docenten moeten voldoen). Mijn vraag als lid van de BVNT2 is dan ook of men bij kwaliteit niet met een dubbele standaard meet? Men zou zich kunnen inzetten voor kwalitatief goede maar goedkopere examens zodat de examenbank een aanvaardbare omvang krijgt. Ook met de miljoenen die door het vluchtelingenprobleem ten behoeve van inburgering vrijkomen moet men uiteraard zorgvuldig omgaan en niet voor deze extreem hoge prijzen examens gaan inkopen, men moet daadwerkelijk naar betaalbare examens gaan zoeken. Naar mijn weten kost een universitair examen ook niet zoveel geld, terwijl het bij HBO- en universitaire examens veelal om veel belangrijker zaken gaan dan de beheersing van een beetje Nederlands op CEFR A2 - niveau.
Conclusie
Ik nodig de BVNT2 dan ook uit om zich, in samenspraak met al haar leden, sterk te maken voor betaalbare examens en daaraan gekoppeld het directe inzagerecht. Er moeten dan zoveel examens in de databank worden opgenomen dat kandidaten ieder jaar veelvuldig aan het examen kunnen deelnemen.  Dit moet mogelijk zijn, het kan niet zo zijn dat een examen 120 000 euro ex BTW kost en één examenvraag 2000 euro ex BTW moet kosten!  Vreemd dat ik vanuit het BVNT2 - bestuur nooit een kritisch geluid heb gehoord over deze extreem hoge prijzen voor de ontwikkelingskosten van het nieuwe inburgeringsexamen. 
Oproep
BVNT2, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid naar het werkveld en de belastingbetaler mee in de advisering naar de politiek en betrek je leden meer bij deze zaken!
Voor de bedragen verwijs ik de lezer naar de Kamerbrief van Minister Asscher van 30 maart 2015.
Marc van der Schouw - Lid BV NT2
Ad Appel Taaltrainingen